Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) partnerių atrankos konkursą.

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A-457 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-SPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo".

Viena iš Projekto remiamų veiklų, kuriai skelbiama Projekto partnerių atranka – vaikų dienos centrų (toliau – VDC) tinklo plėtra: naujų VDC steigimas ir veikiančių VDC plėtra, kuria didinamas nuolatinių VDC lankytojų skaičius, naujiems lankytojams pritaikant naujas (papildomas) erdves (pastatus, patalpas).

Galimi projekto partneriai: biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, labdaros ir paramos fondai.
Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Vaikų dienos centrų tinklo Lazdijų rajono savivaldybėje plėtra“ partnerių atrankos konkursui“.
Vokai gali būti siunčiami paštu, registruotu laišku, įteikti per pašto kurjerį arba paties pareiškėjo ar jo įgalioto asmens tiesiogiai pristatyti į Lazdijų rajono savivaldybės administraciją, adresu: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai, 119 kab.

Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2018 m. lapkričio 27 d. 17.00 val.

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta Projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje" partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 10V-1023 „Dėl projekto „Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centrų veiklai vykdyti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kontaktiniai asmenys, teikiantys konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais: Rima Šukienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel. (8 318) 66 106 arba el. paštu rima.sukiene@lazdijai.lt , Agnė Garbenčienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja, tel. (8318) 66154 arba el. paštu agne.garbenciene@lazdijai.lt.

Daugiau info (Tvarkos aprašas ir paraiškos forma): https://www.lazdijai.lt/lit/Lazdiju-rajono-savivaldybes-administracija-skelbia-projekto-vaiku-dienos-centru-...as-partneriu-atrankos-konkursa/24028987