STRATEGIJA

2014-2020

STRATEGIJA

2010-2015

PROJEKTAI

DOKUMENTAI

Naujienos

KVIETIMAS DALYVAUTI VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDYJE

2020 m. birželio 22 d. 14.00 val. organizuojamas Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks: Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, I aukštas,  posėdžių salė, Lazdijai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento tvirtinimo.

Kvietimas bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teikti paraiškas paramai gauti

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 13 511,00 Eur.

SKIRTA PARAMA VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI

Š. m. birželio mėn. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) su MB „Girana“ pasirašė vietos projekto vykdymo sutartį.

Vietos projektui „MB „Girana“ verslo plėtra“, skirta parama pagal VPS priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių tiekimas, šalutinių produktų perdirbimas  ir naudojimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5. Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  bei  nuosavomis arba skolintomis lėšomis.

Vietos projektui įgyvendinti skirta 50 000,00 Eur parama.

Informacija apie užregistruotas 11 kvietimo vietos projekto paraiškas

 

Š. m. gegužės 29 d. baigėsi vienuolikto kvietimo vietos projekto paraiškų teikimas.

Pagal  „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ (projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001) 11 kvietimo priemones,  gauta 14 vietos projekto paraiškų:

 

 VPS priemonė „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1.- gauta 1 vietos projekto paraiška;

KVIETIMAS Į NUOTOLINĮ SEMINARĄ

„VIETOS MAISTO SISTEMOS IR KITOS BENDRADARBIAVIMO PLATFORMOS – NAUJOS GALIMYBĖS BIOEKONOMIKOS PLĖTRAI SAVIVALDYBĖSE“

skirtą vietos bendruomenių lyderiams ir ūkininkams, savivaldybių administracijos vadovams ir seniūnijų specialistams, turizmo ir verslo informacinių centrų darbuotojams, technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklų ir universitetų akademinės bendruomenės nariams

 

2020 – 04 – 28, 16 val. - 18 val.

 

Pratęstas kvietimo Nr. 11 paraiškų rinkimo terminas

Informuojame, kad vadovaudamiesi Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) valdybos 2020-04-21 protokolo Nr. V1-3 sprendimu, pratęsėme vietos paraiškų rinkimo terminą pagal Kvietimą Nr.11. Paraiškų rinkimo terminas pratęstas iki 2020 m. gegužės mėn. 29 d. 12.00 val.  pagal šias priemones: