PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Gegutės kaimo bendruomenė

Gegutė_pristatymas
Gegutė_sala
Gegutė_pynimas
Gegutė_pasivažinėjimas arkliais

 

GEGUTĖ VILLAGE COMMUNITY

Address: Liepų Str. 4, Gegutės Village, Šlavantai Eldership
Chairperson of the Community: Edvardas Bartnykas
Mob. tel.: 8 650 91100
E-mail.: info@svpletra.lt
Year of establishment: 2005
Territory: Šlavantai, Spartai, Gudeliai, Aleksiejiškė, Buteliūnai, Vytautai villages.
Activities implemented by the Community: The premises of the Community House were purchased,
repaired, and furnished. Within implementation of International Project “Come, Get to Know, Fall in
Love…”, Dzūkija LAG, in cooperation with Gegutė Village Community as well as other communities in
Lazdijai District, has established Service Route “Entertainment in Veisiejai Region”, offering a great opportunity
to get acquainted with the uniqueness of this Region, travel all over Lake Šlavantas Landscape
Reserve on horse-drawn carriages and wagons, to take lesson of the wicker weaving craft, to listen to
the experiences of Algirdas Motiejūnas, participant in horse-ride tour to the Black Sea, who managed
to travel 1000 kilometres and who resides in Gegutė Village, to watch a documentary film made during
the tour and shown on the premises of the Community, to take a break on Lake Šlavantas Island and to
taste some fish soup…
The Service Route is still just making its way in Lithuania, but it is rather popular among tourists. These
services provide the Community with an opportunity to make some money. However, Edvardas Bartnykas,
the Chairperson of the Community, claims that it is not Litas that is the most important thing. The greatest
benefit of the Service Route is occupation of the people, development of the sense of community and
that the initial ideas generate new ones. The Community operates in the area of Šlavantai Parish, therefore
priest Tadas Valianas (Tadeus Vallian), Dean of Šlavantai Church located in Gegutė Village, is an active
member of the Community and supporter of ideas.
Project “Installation of an Artesian Well, Water Supply Lines up to Gegutė Village Cemetery and Furnishing
of Community House. Installation of Water Supply and Sewage System in Gegutė Community House”
was implemented in 2014. The Community used the Project funds for digging an artesian well in Gegutė
Village, work on water supply lines to the Community House and the Cemetery is almost complete. Even
though only 10-15 people are involved in the active operations of the Community, our volunteer work actions,
other events organized by us gather several times more people. In 2013 the Community has resumed
its activities and presently it is one of the most active communities among members of the LAG.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community – A highly experienced
wicker weaver, professional horse breeder, a lot of diligent knitters, spinners and other experts and
conservators of the traditional crafts are among the members of the Community. The Community has become
engaged in active operations last year, i.e. in 2013. The Community members are willing to participate in organized volunteer work actions. Some of these volunteer work actions include necessary contribution by
voluntary helping to the ongoing investment project for installation of water supply system.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Mound Šlavantai with an ancient settlement, viewing site with information stands on the
shore of Lake Šlavantai in Šlavantai Village installed by the management of Veisiejai Regional Park, Šlavantai
Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary where priest Juozas Zdebskis, known anti-Soviet activist
served. It is planned to establish a museum dedicated to commemoration of this priest’s activities at the rectory
next to this Church within one year. There are old graves in Šlavantai, a rural tourism homestead operated
in Gegutė Village, there are guerrilla battle sites, ancient burial grounds, crosses, and shrines in the localities.


GMINA WSI GEGUTĖ

Adres – Liepų g. 4, Gegutės k., Šlavantų sen.
Przewodniczący gminy – Edvardas Bartnykas
Tel. kom. +370 650 91100
E-mail. info@svpletra.lt
Data założenia – 2005 r.
Terytorium – wsie Szławanty, Spartai, Gudeliai, Aleksiejiškė, Buteliūnai, Vytautai.
Działalność gminy – Nabyty, odremontowany i wyposażony lokal gminny.
W ramach realizacji międzynarodowego projektu „Przyjedź, Poznaj, Pokochaj…“ i współpracy z gminą
wsi Gegutė oraz innymi gminami rejonu łoździejskiego, LGD Dzukia stworzyła szlak usług „Atrakcje regionu
wiejsiejskiego“, oferujący wspaniałą możliwość zapoznania się z unikalnością regionu, wędrowania po
rezerwacie krajobrazowym nad jeziorem Šlavantas karetą lub wozem zaprzężonym w konie, nauczenia się
plecenia z wikliny. Można będzie również posłuchać opowiadań i wrażeń Algirdasa Motiejūnasa zamieszkałego
we wsi Gegutė, który brał udział w wyprawie konnej do Morza Czarnego i pokonał na koniu 1000
kilometrów, a także obejrzeć film dokumentalny w lokalu gminnym, który został stworzony podczas podróży
oraz wypocząć na wyspie jeziora i poczęstować się zupą rybną…
Szlaki usług na Litwie nadal się rozwijają, lecz wśród turystów już cieszą się dużą popularnością. Takie
usługi dają społeczności również możliwość zarobienia. Niemniej jednak przewodniczący gminy Edvardas
Bartnykas twierdzi, że ważniejsze są nie pieniądze, ale zatrudnienie mieszkańców, co składa się na rozwój
społeczności oraz że pierwotne pomysły generują kolejne. Wspólnota działa na terytorium parafii szławanckiej,
dlatego proboszcz kościoła szławanckiego we wsi Gegutė, ksiądz Tadas Valianas (Tadeus Vallian)
jest aktywnym członkiem społeczności i zwolennikiem nowych idei.
W 2014 r. został zrealizowany projekt „Instalacja studni artezyjskiej, wodociągu prowadzonego do cmentarza
we wsi Gegutė i zagospodarowanie lokalu gminnego. Instalacja systemu wodociągowego i systemu
odprowadzania ścieków w lokalu gminy Gegutė“. Korzystając ze środków projektu, gmina zbudowała we
wsi Gegutė studnię artezyjską, ponadto, kończy budowę wodociągu prowadzonego do lokalu gminnego i
cmentarzu. Pomimo że aktywny udział w działalności wspólnoty bierze zaledwie 10-15 osób, lecz gdy organizowane
są prace społeczne bądź inne imprezy, ludzi zbiera się znacznie więcej. Po odnowieniu swojej
działalności w 2013 r., gmina obecnie jest jedną z najaktywniejszych wśród członków LGD.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – Wśród członków wspólnoty mamy doświadczonego
mistrza wyplatania koszy, zawodowego koniuszego, wielu starannych tkaczy, prządników oraz znawców i
krzewicieli innych tradycyjnych rzemiosł. Gmina rozpoczęła aktywną działalność w 2013 r. Członkowie wspólnoty
chętnie biorą udział w organizowanych pracach społecznych, z których część to obowiązkowy udział w
wolontariacie przyczyniając się do realizowanego projektu inwestycyjnego instalacji wodociągu. Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich
– Góra zamkowa w Szławantach z byłym osiedlem, punkt widokowy urządzony przez dyrekcję Wiejsiejskiego
Parku Regionalnego ze stoiskami informacyjnymi we wsi Szławanty nad brzegiem jeziora, Kościół
Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Szławantach, gdzie proboszczem był znany aktywista antyradziecki
ksiądz Juozas Zdebskis. W ciągu roku w plebanii przy kościele planuje się otworzyć muzeum dla
upamiętnienia działalności księdza. Są również stare groby mieszkańców Szławant, we wsi Gegutė działa
zagroda wiejska, w okolicach można znaleźć miejsca akcji partyzanckich, pochówku, stare krzyże, kapliczki.

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov