PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

Varnėnų kaimo bendruomenė

Varnėnai_vaistažolių sodas

Varnėnai_bandos1

Varnėnai_bandos

VARNĖNAI VILLAGE COMMUNITY

Address: Varnėnai Village, Veisiejai Eldership
Bendruomenės pirmininkas: Žydrūnas Rutkauskas
Mob. tel.: +370 612 48430
E-mail.: varnenu.bendruomene@gmail.com
Website: www.varnenai.lt
Year of establishment: 26 January 2003. Founder and the first chairperson of the Community:
Onutė Gausienė
Territory: Territory of Lazdijai District Municipality
Activities implemented by the Community:
Objectives of the Community:
• to represent and defend the Community’s interests in the society and at governmental authorities;
• to cooperate with Lazdijai District Municipality Administration constructively in solving the Community’s
problems;
• to contribute to organization of social, cultural, educational occupational and leisure activities of the
Community members;
• to prepare projects in order to solve economic, social, cultural, and educational problems of the Community
and to submit applications regarding funding thereof;
• to encourage civic engagement of the Community members, to enhance their organization and ability
to represent the Community’s interests;
• to take care of and encourage the spread of art and business, to involve residents engaged in these
activities into the Community activities, to promote their work and accumulate the good practices;
• to help the Community members to realize their work-related potential and to feel fully-fledged members
of the society.
Areas of the Community’s activities include: social, cultural, sports, and educational activities.
Varnėnai Village Community has implemented over 25 projects within 2003–2013.
In 2011: Project “Let’s Travel along the Roads of the Pilgrims…”. The provided support amounted to LTL
1100. A trip along the route Varnėnai–Hill of Crosses–Šiluva Church–Varnėnai was organized for a 30-people
group within the course of the Project. Project “One for All and All for One: a Day of Good Impressions
in an Unseen Land”. Funding amounted to LTL 1500. A trip to the sea was organized for the young people
within implementation of the Project. The trip included not only organization of excursions but also doing
exercises encouraging to analyse the reasons of bullying in respect of younger children as well as their
peers, what motivated such situations and ways to avoid them. Project “A Walk along the Paths of Ethnic
Culture”. Funding amounted to LTL 2000. Lyrics of 160 songs, 60 of them had melodies, recipes of Dzūkian
dishes were collected and systematized, booklets “Songs” and “Recipes” were published, a website was                                                                                                                  designed within the course of the Project.
In 2012: Project “We Continue the Trip along the Paths of Ethnic Culture”, the provided funding amounted
to LTL 1500. The accordion players of Lazdijai District were filmed within the course of the Project and
a CD “Dzūkijos krašto armonikieriai” [Accordion Players in Dzūkija Region] was released. Project “Projects
of Community-Based Organizations Intended for Support and Development of Social Activities of Organizations”.
Funding amounted to LTL 14 981. Board games, sports equipment, game tables were purchased;
trips to the pool located in Sanatorium “Eglė” were organized in order to enhance mutual communication
in families; a bowling evening for families was coordinated; a trip to a basketball match was organized; a
Christmas-Advent Evening was coordinated; a Festival of 3 communities “Susiedai suvažiavo” [Neighbours
Came Together] was organized within the course of the Project. Project “Music-Loving Community is an
Enterprising Community”. Funding amounted to LTL 24 940. Musical instruments, such as synthesiser,
accordion, drum set with accessories, contrabass, violin with accessories, accordion, tambourine, guitar
were purchased, moreover, 110 chairs for the hall, a camera, a video camera were purchased as well within
the course of the Project. Project for social rehabilitation services for disabled people in the Community.
Funding amounted to LTL 5500. The objective of the Project was to encourage occupation of the disabled
people residing in the territory of Varnėnai Village Community. These people attended a handicraft group
within the course of the Project.
In 2013: Project “The More Good Experience the Community has, the More Independent It is”. The allocated
support amounted to LTL 24 903. The objective of the Project: promotion of activities in Varnėnai Village
Community. A trip for a 30-people delegation to Zarasai District communities and a trip for a 22-people
group to Leader Region Nationalpark Hohe Tauern Zalcburgo District in Austria to communities in this
area were organized in order to implement the aforementioned objective. Project “Enhancement of the
Material Base of Varnėnai Village Community – ‘Let’s Be More Active’”, the provided support amounted
to LTL 243 247. The main objective of the Project was to renovate the Community’s premises intended for
carrying out the Community-based activities. Project “The Benefit Moving Has on Health”, the provided
funding amounted to LTL 1300. The objective of the Project: to provide the members of Varnėnai Village
Community with an opportunity to strengthen their immunity at mineral water pools and to enhance their
community spirit. Project for community-based organizations’ projects intended for maintenance and development
of social activities of organizations. The provided funding amounted to LTL 15 000. The aim of
the Project was to provide social support focusing on the elderly people unable to take of themselves (emphasizing
the importance of taking care of them and helping them). The institute of family relations was
being strengthened as well focusing on the importance of family as a value in people’s lives: how important
it is for a child to grow, communicate, play, and travel with both parents, because precisely this type
of communication sets the good basis in his/ her life. Project “Let’s Collect the History of Our Village Drop
by Drop”. Funding: LTL 1975. The main objective of this Project was to collect historical material about
Varnėnai Village, people who used to live there, to interview all current residents, to collect photographs
reflecting people’s lives in Varnėnai Village from the ancient times to the present days.                                                                                                                                             For more information about the Community’s activities, please visit Varnėnai Village Community’s website
at www.varnenai.lt.
Information about distinctiveness, uniqueness, and entrepreneurship of the Community: Varnėnai Village
Community Band “Špokas”; Varnėnai Village Ensemble “Varnėnų aidai”; Cognitive Educational Programme
“Herbal Garden” of Varnėnai Village Community introducing to 72 herb species. Educational Programme
“Dzūkian Buns” prepared by Rima and Vytenis Stasys Bagdanavičiai introducing to the process of
making Dzūkian buns.
Information about the major tourist attractions located near the rural communities, catering and accommodation
facilities: Rural Tourism Homestead “Silvestro dvaras” (address: Taikūnai Village, Veisiejai Eldership. Mob.
tel.: +370 686 49 258, +370 687 23 015. E-mail: info@silvestrosodyba.lt. Website: www.silvestrosodyba.lt).


GMINA WSI VARNĖNAI

Adres – Varnėnų k., Veisiejų sen.
Przewodniczący gminy – Žydrūnas Rutkauskas
Tel. kom. +370 612 48430
E-mail. varnenu.bendruomene@gmail.com
Strona internetowa – www.varnenai.lt
Data założenia – 26 stycznia 2003 r. Założycielka wspólnoty i pierwsza przewodnicząca – Onutė Gausienė.
Terytorium – samorząd rejonu łoździejsiego.
Działalność gminy –
Cele wspólnoty:
• reprezentować i bronić interesów wspólnoty w społeczeństwie i instytucjach rządowych;
• konstruktywnie współpracować z administracją rejonu łoździejskiego w rozwiązywaniu problemów
społecznych;
• przyczynić się do organizacji społecznej, kulturowej, edukacyjnej, zatrudnienia i rekreacji członków
wspólnot;
• przedstawiać projekty mające na celu rozwiązywanie problemów gospodarczych, społecznych, kulturowych
i edukacyjnych, składać wnioski o ich finansowanie;
• promować zaangażowanie obywatelskie członków wspólnoty, wzmacniać ich potencjał organizacyjny i
umiejętność reprezentowania interesów społeczności;
• pielęgnować i promować rozwój sztuki, biznesu, włączać mieszkańców prowadzących takową działalność
do działania wspólnoty, promować ich pracę i zdobywać najlepsze praktyki;
• pomóc członkom wspólnoty w realizowaniu swojego potencjału i poczuciu się pełnowartościowymi
członkami społeczeństwa.
Działania wspólnoty obejmują działania społeczne, kulturowe, sportowe, edukacyjne.
Gmina wsi Varnėnai za lata 2003–2013 zrealizowała ponad 25 projektów.
W 2011 r. wdrożyła projekt „Podróżujmy szlakami pielgrzymów…“. Uzyskała wsparcie w wysokości 1100
litów. W ramach projektu, dla grupy z 30 osób zorganizowała wyprawę po trasie Varnėnai-Góra Krzyży-
-kościół w Szydłowie (lit. Šiluva)-Varnėnai. Projekt „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego: dzień wspaniałych
wrażeń na niebywałej ziemi“. Finansowanie – 1500 litów. W ramach realizacji projektu odbyła się
młodzieżowa wyprawa nad morze. W czasie podróży były nie tylko organizowane wycieczki, ale wykonywane
różnego typu zadania, zachęcające do analizowania, dlaczego dochodzi do kpin z osób młodszych lub
jednolatków, co powoduje takie zachowanie się i jak uniknąć takich sytuacji. Projekt „Spacerując po ścieżkach
kultury etnicznej“. Finansowanie – 2000 litów. Podczas realizacji projektu zostały zebrane i usystematyzowane
teksty 160 piosenek, 60 z nich – z melodiami, również przepisy dzukijskich potraw, wydrukowane
broszury „Dainos“ („Piosenki“) i „Receptai“ („Przepisy“), utworzona strona internetowa.                                                                                                                                             W 2012 r. wprowadzono w życie projekt „Kontynuujemy podróż po ścieżkach kultury etnicznej“, uzyskane
wsparcie – 1500 litów. W ramach tego projektu byli sfilmowani gracze na harmonijce rejonu łoździejskiego,
którzy również nakręcili płytkę „Dzūkijos krašto armonikieriai“ („Gracze na harmonijce z ziemi
dzukijskiej“). Projekt „Projekty organizacji wspólnotowych dla wsparcia i rozwoju działalności społecznej
organizacji“,f inansowanie – 14 981 litów. Dzięki projektowi zostały zakupione gry planszowe, sprzęt sportowy,
stoły do gry; dla wzmocnienia komunikacji w rodzinach zostały zorganizowane wycieczki do basenu
w sanatorium „Eglė“; dla rodzin zorganizowany został wieczór gry w kręgle, wycieczka na zawody koszykarskie,
bożonarodzeniowy wieczór adwentowy, święto trzech gmin „Susiedai suvažiavo“ („Zjechali się
Sąsiedzi“). Projekt „Społeczność muzykująca – społeczność przedsiębiorcza“, finansowanie – 24 940 litów.
W ramach projektu zostały zakupione instrumenty muzyczne: syntezator, akordeon, zestaw perkusyjny z
akcesoriami, kontrabas, skrzypce z akcesoriami, harmonijka, tamburyn, gitara, nabyto również 110 krzeseł
do auli, fotoaparat, kamerę. Projekt usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w społeczności,
finansowanie – 5500 litów. Celem projektu było promowanie zatrudnienia niepełnosprawnych osób
zamieszkujących na terenie gminy wsi Varnėnai. W trakcie realizacji projektu, osoby te uczęszczały na
kółko pracowitych rąk.
W 2013 r. wprowadzono w życie projekt „Więcej dobrych praktyk – samowystarczalna społeczność“. Uzyskano
wsparcie w wysokości 24 903 litów. Cel projektu: Promocja działań gminy wsi Varnėnai. W ramach
projektu była zorganizowana podróż z delegacją z 30 osób do wspólnot rejonu Zarasai oraz wyprawa 22
osób do lokalnych wspólnot objętych Leader Region Nationalpark Hohe Tauern na Ziemi Salzburskiej w
Austrii. Projekt „Wzmocnienie bazy materialnej wspólnoty wiejskiej Varnėnai – „Bądźmy aktywniejsi“, uzyskane
wsparcie w wysokości 243 247 litów. Głównym celem projektu było wyremontowanie pomieszczeń
wspólnoty, przeznaczonych na działalność społeczną. Projekt „Korzyść ruchu dla zdrowia“, finansowanie –
1300 litów. Cel projektu: Zapewnić członkom wspólnoty wsi Varnėnai możliwość wzmacniania odporności
organizmu w mineralnych basenach, wzmacniania poczucia wspólnoty. Projekt wsparcia i rozwoju działalności
społecznej organizacji wspólnotowych, finansowanie – 15 000 litów. Cel projektu: Udzielanie pomocy
społecznej, szczególną uwagę poświęcając niepełnosprawnym osobom starszym (jak ważne jest troszczyć
się o nich i udzielać potrzebnej pomocy). Był również wzmacniany instytut stosunków rodzinnych skupiając
się na znaczeniu rodziny jako wartości w życiu człowieka (jak ważne jest dla dziecka wychowywać się,
komunikować, bawić się i podróżować z obiema rodzicami, ponieważ właśnie takie stosunki budują mocną
podstawę w jego życiu). Projekt „Zebrać po kropelce historię naszej wsi“, finansowanie – 1975 litów. Cel
projektu: Zebrać materiały historyczne o wsi Varnėnai, o jej mieszkańcach, przesłuchać wszystkich obecnych
mieszkańców, zebrać zdjęcia odzwierciedlające życie wsi od czasów starożytnych do współczesnych.
Więcej o działalności społeczności można dowiedzieć się na stronie internetowej wspólnoty wsi Varnėnai
www.varnenai.lt.
Wyjątkowość, unikatowość i przedsiębiorczość gminy – Kapela gminy wsi Varnėnai „Špokas“; zespół
wsi Varnėnai „Varnėnų aidai“; program poznawczo-edukacyjny wspólnoty wiejskiej „Vaistažolių sodas“
(„Ogród ziołowy“), przedstawiający 72 rodzaje ziół. Program edukacyjny opracowany przez Rimę i Vytenisa                                                                                                           Stasysa Bagdanavičiusa „Dzūkiškos bandos“ („Bułki dzukijskie“), w ramach którego uczestnicy zostali
zapoznani s produkcją dzukijskich wypieków.
Główne atrakcje turystyczne, miejsca gastronomiczne i noclegowe znajdujące się w pobliżu gmin wiejskich –
Zagroda agroturystyczna „Silvestro dvaras“ („Dwór Sylwestra“) (adres: Taikūnų k., Veisiejų sen. Tel. kom.:
+370 686 49 258, +370 687 23 015. E-mail: info@silvestrosodyba.lt. Strona internetowa: www.silvestrosodyba.lt).

© 2019 Bendruomenių paslaugų keliai| Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress
Sprendimas: Gordej Smirnov