Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 11

Kviečiame teikti kaimo vietovių vietos projektus  pagal ,,Lazdijų  rajono kaimo plėtros  strategijos 2016-2023 m." priemones ir veiklos sritis.

Vietos projektų paraiškos priimamos  nuo 2020 m. kovo mėn. 30 d. 9.00 val. iki 2020 m. gegužės 29 d. 12.00 val.

Informacija  apie  kvietimą teikti vietos projektus teikiama Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijoje ( Dzūkijos VVG) , adresu: Vilniaus g. 1 - 427, Lazdijai,  tel.  8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668, el. p. info@dzukijosvvg.lt.

Karantino metu informacija teikiama nuotoliniu būdu, aukščiau nurodytais kontaktais.

Skelbimas (aktuali redakcija)

Skelbimas

Paraiškos priimamos pagal šias priemones ir veiklos sritis:

1. „Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4  

Remiamos veiklos:

● Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,  įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; 

● Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

●  Bendradarbiavimas  inovatyvių paslaugų  ir produktų sukūrimui;

● Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra, apjungianti  teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

●Dzūkijos VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos įmonės.  

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16 veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16-16.4, vietos projektams (aktuali redakcija)

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Bendradarbiavimas“ Nr. LEADER-19.2-16 veiklos srities „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-16-16.4, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

FSA 3 priedas Verslo plano forma

2. „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1 

Remiamos veiklos:

● Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra.

●  Prekių gamybai ir paslaugų teikimui, kaip apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos priemones gairėse, kurios patvirtintos  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų  programos priemonės gairių patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-680 redakcija).

Galimi pareiškėjai:

● Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

 ● Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

 ● Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                      

 ● Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.  

 ● Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.  tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Dokumentai:

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1, vietos projektams (aktuali redakcija)

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA) taikomas priemonės Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos srities Socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA- 1.1, vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma

FSA 3 priedas Verslo plano forma.

                Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė            

                Socialinio poveikio skaičiuoklės instrukcija

Nuoroda "Socialinis verslas": http://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/19-priemone-leader-programa

3. „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:

● parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

● parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),

● Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), 

● Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė).

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 43 057 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. vietos projektams (aktuali redakcija)

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2. vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Verslo plano forma

4. „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6  

Remiamos veiklos:

 ● Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;

● Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;

● Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui.

Galimi pareiškėjai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.

Didžiausia galima paramos suma vietos projektui - 7 000 Eur.

Paramos vietos projektui gyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektams (aktuali redakcija)

Vietos projektų finansavimo sąlyų aprašas (FSA), taikomas priemonės „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 vietos projektams.

FSA 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma.

FSA 2 priedas Jungtinės veiklos sutarties forma.

PAPILDOMI DOKUMENTAI:

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vienos įmonės deklaracija

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas