Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacija

Kaimo bendruomenės nuo š. m. sausio 13 d. iki vasario 28 d. kviečiamos teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, kurios patvirtintos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7.

Remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

- kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

- kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

- bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM:

1. kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų);

2. kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur (penki tūkstančiai eurų);

3. kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:

3.1. 1 500  Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.1 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

3.2. 3 000 Eur (trys tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.2 papunktyje nurodytas pareiškėjas;

.3.3. 6 000 Eur (šeši tūkstančiai eurų), kai paramos kreipiasi šių Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytas pareiškėjas.

2.     Paramos lėšomis mokama (neviršijant Taisyklių 12 punkte nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):

2.1.  iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata);

2.2.  iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

3.     Einamaisiais metais pareiškėjas gali teikti tik vieną paramos paraišką projektui įgyvendinti pagal pasirinktą vieną veiklos sritį.

 

Detalūs reikalavimai pareiškėjams, tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija skelbiama čia.

http://zum.lrv.lt/lt/naujienos/kaimo-bendruomenes-kvieciamos-pasinaudoti-parama