BEVEIK 500 RAJONO ŽMONIŲ DALYVAVO DZŪKIJOS VVG MOKYMUOSE

2014 metų pabaigoje Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) sukvietė rajono bendruomenių lyderius į baigiamąją projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ konferenciją. Konferencijos vieta – Šeštokai – buvo parinkta ne atsitiktinai: čia pastaraisiais metais Dzūkijos VVG įgyvendinamos vietos prėtros strategijos „Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 metais“ lėšomis įgyvendinti net penki projektai. Konferencija vyko vieno šių projektų – R. Pyplio individualiajai įmonei „Slenkstis“ priklausančioje kavinėje „Eldija“, kurioje šiuo metu įrengta patogi konferencijų salė, viešbučio kambariai čia ilgesniam laikui apsistojantiems svečiams. Konferencijos darbe dalyvavo daug garbių svečių – rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Dzūkijos VVG tarybos nariai, bendruomenių pirmininkai.

 

Pranešimą apie programos „Leader“, pagal kurią ir dirba Dzūkijos vietos veiklos grupė, įgyvendinimo perspektyvas 2014 – 2020 metais skaitė viešnia - programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Programos Leader ir informavimo skyriaus specialistė Jonė Raugalaitė. Projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ veiklas ir rezultatus savo pranešime apžvelgė Dzūkijos vietos veiklos grupės projekto administratorė Živilė Šatienė. Tačiau prieš tai vykusiame konkurse – viktorinoje, kurią vedė Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė, konferencijos dalyviai – rajono bendruomenių aktyvistai – turėjo progą pademonstruoti savo žinias, kurias įsisavino trejus metų vykdyto projekto – įvairių mokymų – metu. Bendruomenių žmonės, susirinkę į baigiamąją konferenciją, turėjo progos išklausyti ir kitų projektų, kurie buvo įgyvendinti programos „Leader“ lėšomis, apžvalgas bei pasiektus rezultatus: apie projektą „Tęsiame Dzūkišką bendravimą“ , jo metu nuveiktus darbus, svarią patirtį, įgytą bendradarbiaujant su Druskininkų vietos veiklos grupe kalbėjo Dzūkijos VVG projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius. Apie tai, kaip Lazdijų krašto įvaizdį kuria, turistams mūsų rajoną pristato, pirmuosius verslumo daigus savo bendruomenėse augina bendradarbiaudami su projekto partnere -Kalvarijos vietos veiklos grupe bei Lenkijoje esančiais partneriais Fundacja Biebrzanska ir Lokalna Grupa Dzialania Biebrzanski Dar Natury, pasakojo Dzūkijos VVG projekto „ Atvyk, pažink, pamilk“ administratorius Marius Varnelis.

 

Idėją padiktavo bendruomenių poreikiai
Prisimindami projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ sumanymą ir tikslus, Dzūkijos vietos veiklos grupės projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius ir projekto administratorė Živilė Šatienė sako, jog idėja parengti rajono bendruomenėms daugybę sričių apimančių mokymų programą kilo Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijai 2006-2008 metais įgyvendinant projektą "Kaimo vietovės studija ir integruotos bandomosios strategijos parengimas, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo Alytaus apskrities kaimo gyvenamojoje vietovėje". Projekto tikslas buvo įgyvendinti Alytaus apskrities bandomosios kaimo plėtros strategiją 2006-2008 metais ir dalinai finansuoti vietos projektus.

 

Kaip prisimena projekto vadovas Edgaras Gardziulevičius, tada, pirmaisiais Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos gyvavimo metais, mūsų rajono bendruomenės pasirodė itin aktyviai: iš jų pateiktų paraiškų buvo finansuotas net 21 vietos projektas. Tačiau tuomet ir paaiškėjo, jog bendruomenių žmonės, nors ir dideli visuomeninio darbo entuziastai, optimistai, tačiau su projektine veikla susiduria pirmą kartą. Ir tai trukdo darbui. Todėl Dzūkijos kaimo plėtros parnerių asociacijos darbuotojai sumanė jiems parengti ilgalaikį projektą, kuris apimtų įvairias kaimų ir miestelių bendruomenių vykdomas projektines veiklas. Svarbiausia – išmokytų ne tik pamatyti aktualiausias tos gyvenamosios vietovės žmonėms problemas, kurias galima išspręsti projekto dėka, bet ir tokius projektus rengti, pildyti paraiškas, juos įgyvendinti, organizuoti viešuosius pirkimus, tvarkyti šių projektų buhalterinę apskaitą, rengti ataskaitas, taisyklingai rengti ir tvarkyti bendruomenių dokumentus. Sumanyta netgi išmokyti bendruomenių aktyvistus dviejų užsienio kalbų – anglų ir lenkų, kurios yra būtinos bendraujant su kitų šalių partneriais, taip pat ir artimiausiais kaimynais – lenkais, planuojant ir įgyvendinant bendrus projektus, semiantis iš jų patirties bei idėjų. Toks projektas – „Dzūkijos VVG mokymai“ buvo parengtas 2010 metais. Parama jam suteikta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę ,,Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“. Projektas pradėta įgyvendinti nuo 2011 metų sausio 12 dienos. Jo pabaiga – šių metų rugpjūčio 31 dieną. Bendra projekto vertė - 310000 litų. Jam suteikta tokio pat dydžio - 310000 litų parama. Projekto tikslas, kuris yra įrašytas ir projekto paraiškos bei paramos sutarties dokumentuose - Dzūkijos kaimo plėtros parnerių asociacijos ir rajono kaimo gyventojų gebėjimų ugdymas.

 

Projekto nauda – konkretūs darbai
Dabar, kai projekto įgyvendinimas jau beveik baigtas, galima drąsiai teigti, jog jis tikrai pateisino ne tik jo rengėjų – Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos, bet ir jo dalyvių – rajono bendruomenių žmonių lūkesčius. Tą puikiai iliustruoja per pastaruosius trejetą metų rajono kaimų bendruomenių sumanyti, pateikti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos vertinimui, o po to - įgyvendinti projektai, kurių dėka buvo sutvarkyta daugybė kaimuose esančių visuomeninės paskirties pastatų, pertvarkyti ir modernizuoti mokyklų aikštynai, įsigyta jiems įranga, naujam gyvenimui prikeltos apleistos ir baigiančios nykti patalpos, kurios tapo bendruomenių centrais. Vykdydamos dešimtis projektų rajono kaimų bendruomenės rengė tradicines šventes, prisiminė jų papročius, keliavo po Lietuvą - pas kitų, tolimesnių rajonų bendruomenes, susipažino su jų darbu, rezultatais, patirtimi, tyrinėjo savo krašto istoriją, surinktą medžiagą apibendrino leisdami knygas, rengdami fotografijų parodas. Ko gero visų darbų, kurie buvo nuveikti išmokus greičiau orientuotis projektų rengime, neįmanoma išvardinti. Tačiau aišku viena – projektas „Dzūkijos VVG mokymai“ parengė, išmokė rajone gausų būrį žmonių, kuriems įgytos žinios tarnaus ne vienerius metus, o tuo pačiu prisidės aktyvinant kaimo bendruomenių veiklą. Baigiamojoje konferencijoje, kalbėdama apie projekto „Dzūkijos VVG mokymai“ metu nuveiktus darbus, jo administratorė Živilė Šatienė sakė, jog per trejetą metų, kol vyko projektas, mokymai buvo specialiai suplanuoti taip, kad atitiktų tuo metu bendruomenėse esančius poreikius. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos nariams buvo surengti 24 mokymai septyniomis projekte numatytomis temomis: vieneri mokymai tema „Strategijos įgyvendinimas, organizavimas ir priežiūra“, po ketverius mokymus temomis „Kaimo atnaujinimo projektų rengimas“, „Bendruomenės veiklos planavimas ir organizavimas“ bei „Dokumentų valdymas (raštvedybos pagrindai)“. Dar aštuoneri mokymai surengti einamaisiais strategijos įgyvendinimo klausimais. Dvi VVG narių grupės po 10 .žmonių mokėsi anglų kalbos keturiuose lygiuose, viena 12 žmonių grupė – lenkų kalbos dviejuose lygiuose.

Projektų vykdytojams buvo skirti net 54 mokymai: po dvylika mokymų surengta vietos projektų rengimo ir paraiškų pildymo, vietos projektų įgyvendinimo, administravimo ir apskaitos, viešųjų pirkimų organizavimo ir dokumentų valdymo (raštvedybos pagrindų ) temomis. Dar šešeri mokymai - einamaisiais vietos projektų įgyvendinimo klausimais. Mokymus lankę bendruomenių nariams labiausiai įsiminė paskaitos „Laiko valdymas ir efektyvus bendruomenės narių veiklos planavimas“, „Projektų rizikos valdymas“, „Efektyvus komunikacijos valdymas“, „Verslumo skatinimas bendruomenėse“, „Įvaizdžio vadyba ir viešieji ryšiai“, „Efektyvus viešas kalbėjimas“, „Vietos projektų sklandus įgyvendinimas“, „Vietos projektų planavimas įvertinant perspektyvas ir tęstinumo galimybes“, kurios buvo originalios, patraukė savo originalumu ar tiesiog dalyką gerai išmanančiais, įdomiais ir mokančiais sudominti lektoriais.

 

Susipažino su partnerių užsienyje patirtimi
Pasak projekto administratorės Živilės Šatienės, labiausiai bendruomenių nariams patiko praktiniai mokymų užsiėmimai – įvairūs informaciniai renginiai, kelionės po užsienio šalių ir Lietuvos bendruomenes, kuriose teko susipažinti su labai įvairia bendruomenių veikla. Per trejetą metų, kol buvo vykdomas projektas „Dzūkijos VVG mokymai“ , buvo surengti 121 įvairūs renginiai: 22 - informaciniai, 4 pažintinės kelionės į užsienio VVG ir LEADER renginius, 6 pažintinės kelionės po Lietuvos VVG bendruomenes, 10 asmenų - rajono bendruomenių atstovų –dalyvavo įvairiose parodose, konferencijose ir panašaus pobūdžio renginiuose. Surengtos dvi konferencijos, susijusios su LEADER metodo įgyvendinimu. Šių mokymų metu iš viso su projektine veikla susipažino beveik 500 rajono bendruomenių atstovų. Renginių dalyvių sąrašuose - 1324 žmonės.

Išvykų metu aplankytos dešimties užsienio šalių - Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Švedijos, Latvijos, Estijos, Kroatijos, Slovėnijos, Vengrijos, Ispanijos šalių bendruomenės. Taip pat – aštuonių Lietuvos miestų - Alytaus, Kėdainių, Raseinių, Varėnos, Žemaičių Kalvarijos, Kretingos, Šilutės ir Jurbarko bendruomenės. Kelionių metu pasirašytos 3 bendradarbiavimo sutartys.

Mokymų metu sukaupta neįkainojama patirtis, kuri rajono bendruomenių žmones skatina tobulėti, įgyvendinti gautas žinias savo bendruomenėje, dalintis jomis su kitais – naujai į vietos bendruomenes ateinančiais dirbti žmonėmis ar iš toliau atvykusiais tos patirties pasisemti.

 

Projekto įgyvendinimo akimirkos galerijoje.