PROJEKTŲ KONKURSAS VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VEIKLOS FINANSAVIMUI 2016–2018 METAIS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendindama Vaiko gerovės 2013–2018 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-547 „Dėl Vaiko gerovės 2013–2018 m. programos patvirtinimo“, įgyvendinimo priemonių plano 1.2 priemonę „Plėsti vaikų dienos centrus savivaldybėse, teikiant nestacionarias dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams ir šeimoms“, skelbia 2016 metų vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo atrankos konkursą.

Informacija pareiškėjams

Konkurso tikslas – skatinti vaikų dienos centrų plėtrą ir veiklą finansuojant konkurso būdu atrinktus projektus.

Galimi pareiškėjai – vaikų dienos centrai, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose.

Pareiškėjai turi atitikti visus šiuos reikalavimus:

 • paraiškos pateikimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka veiklą vykdantys ne trumpiau kaip vienus metus;
 • projektui įgyvendinti iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltiniųnumatę skirti ne mažiau kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės;
 • projektą numatę įgyvendinti ne trumpiau kaip vienus metus.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 14 500 Eur (keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų).

Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Prioritetai teikiami projektams, kuriuose numatoma veikla (už projekto atitiktį prioritetams skiriami papildomi balai):

 • tęstiniams su vaikų dienos centrų veiklos skatinimu susijusiems Pareiškėjo vykdomiems projektams, kuriuos Pareiškėjas tinkamai vykdė 2013–2015 metais ir kuriems lėšų skyrė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
 • projektams, kuriais Pareiškėjas numato vykdyti veiklas šiose savivaldybėse: Panevėžio r., Šilutės r., Šilalės r., Tauragės r., Vilkaviškio r., Šiaulių r., Kėdainių r., Joniškio r., Raseinių r.;
 • projekto veiklai vykdyti įtraukiami ne mažiau kaip 5 savanoriai.

Konkurso būdu finansuotinos projektų veiklos:

 • socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinių ir kitų su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusių paslaugų (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas ir kt.) teikimas;
 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugų teikimas;
 • nemokamo nuolatinių vaikų dienos centro lankytojų maitinimo organizavimas;
 • socialinės ir psichologinės ar krizių įveikimo pagalbos paslaugų teikimas, laisvalaikio užimtumo organizavimas;
 • kitų Lietuvos Respublikos teisės aktams ir vaikų dienos centro veiklos tikslams neprieštaraujančių veiklų vykdymas.

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties, statuto ar kt.) kopiją, patvirtintą Pareiškėjo antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, parašu;
 • galiojančios sutarties, kai buhalterinės apskaitos paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, kopiją;
 • jei Pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu, originalą arba kopiją, patvirtintą laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Dokumentų rengimo taisyklės), reikalavimų;
 • asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 26 punkte;
 • dokumento, patvirtinančio teisę naudotis nekilnojamuoju turtu, jei numatomas veiklas planuojama vykdyti tose patalpose, kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu, jei jis antspaudą privalo turėti, ir asmens, turinčio teisę veikti juridinio asmens vardu, parašu;
  • savivaldybės, kurios teritorijoje Pareiškėjas vykdys veiklą, raštą apie savivaldybės prisidėjimą ar neprisidėjimą prie dienos centro veiklos (suteiktas patalpas, patalpų išlaikymo bei kitų komunalinių išlaidų apmokėjimą, vaikų dienos centruose finansuojamų pareigybių skaičių ir kitas išlaidas) nurodant tokio prisidėjimo vertę ir patvirtinimą apie Pareiškėjo vykdomą veiklą tos savivaldybės teritorijoje;
  • dokumentus, įrodančius papildomą projekto finansavimą, ne mažesnį kaip 10 procentų lėšų viso projekto vertės, iš savo ar kitų teisėtų finansavimo šaltinių (pvz., garantiniai raštai);
  • darbuotojų, tiesiogiai dirbančių su vaikais, gyvenimo aprašymus, išsilavinimą ir (ar) kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
  • kitus dokumentus, kuriuos Pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

Paraiškos atmetamos, projektai yra nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

 • paraiška pateikta po galutinio paraiškos pateikimo termino;
 • paraišką pateikė Pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;
 • paraiška neatitinkaNuostatų 16 punkte nustatytų reikalavimų;
 • Pareiškėjas neatitinka Nuostatų 8 punkte nustatytų reikalavimų;
 • Pareiškėjas nepateikė reikalaujamų paraiškos egzempliorių ir Nuostatų 19 punkte reikalaujamų dokumentų ir (arba) pateikė nepatvirtintas dokumentų kopijas;
 • Pareiškėjas per 3 darbo dienas nuo prašymo paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją gavimo dienos nepateikė paaiškinimų ir patikslinimų;
 • vyksta teisminiai ginčai tarp Ministerijos ir Pareiškėjo dėl ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo iš Pareiškėjo pusės;
 • Pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos gautų lėšų panaudojimą valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka arba gautas lėšas panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

 

Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2016 m. sausio 11 d.

 

Paraiškų teikimas

Paraiškos gali būti siunčiamos registruotu paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi tiesiogiai į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją adresu:

Vilnius, A. Vivulskio g. 11. 105 kab., 03610 Vilnius

Ant voko būtina užrašyti – Vaikų dienos centrų veiklos projektų finansavimo 2016 metais atrankos konkursui

 

Dokumentai

Nuostatai

Paraiška

Vertinimo anketa

Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijos

 

Atmintinė pareiškėjui:

 • Pareiškėjas turi pateikti 2 paraiškos egzempliorius (1 originalą ir 1 kopiją) ir tiek pat Nuostatų 19 punkte nurodytų dokumentų (jų patvirtintų kopijų) egzempliorių. Visi paraiškos egzemplioriai ir prie jų pridedami dokumentai turi būti susegti, puslapiai sunumeruoti eilės tvarka.
 • Pareiškėjas gali pateikti daugiau negu vieną paraišką, kai planuoja veiklas (priemones) vykdyti kelių savivaldybių / seniūnijų / gyvenamųjų vietovių teritorijose. Šiose paraiškose nurodyti vaikų dienos centrai ir projektuose nurodytų veiklų (priemonių) vykdymo teritorijos negali sutapti.
 • Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu pateiktos paraiškos Konkurso paraiškų registre neregistruojamos ir nevertinamos.

 Daugiau informacijos: http://www.socmin.lt/lt/konkursai/projektu-konkursai/2016-metu-vaiku-84s7.html

 Papildoma informacija teikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriuje – A. Vivulskio g. 13, Vilnius, 307 kabinetas arba telefonu 8 706 68248.