Kvietimas į Dzūkijos VVG vietos projektų atrankos komiteto posėdį

1

Š. m. gegužės 18 d. 16.00 val. pakartoninai organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis.  Posėdžio darbotvarkė nesikeičia.

Kadangi 2022 m. gegužės 10 d. Vietos  plėtros strategijos vykdytojos projektų atrankos  komiteto posėdis neįvyko, nes dalyvaujančių vietos projektų atrankos komiteto narių neužteko kvorumui, vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ ( toliau – Taisyklės) 85.1.2. punktu    bei Taisyklių 4 priedo  ,,Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto sudėties  teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos aprašas“ nuostatomis posėdis  organizuojamas pakartotinai.

 

Š. m. gegužės 10 d. 14.00 val. organizuojamas Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) vietos projektų atrankos komiteto posėdis. 

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Vietos projektų paraiškų, gautų kvietimo Nr. 16  metu teikti vietos  projektus pagal  ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2016-2023 metams“ ( projekto  Nr. 42VS-KA-15-1-06693-PR001)  priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr.  LEADER-19.2-6,  veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4. atrankos vertinimo rezultatų suvestinės ir  vietos projektų paraiškų  vertinimo ataskaitų (patikslintų po grąžinimo pervertinti)  svarstymo.